Kalkulator Zakat

Ayo hitung zakat penghasilan Anda di sini!

Zakat penghasilan atau yang biasa kita kenal dengan zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Untuk nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Pada praktiknya, dapat menunaikan zakat penghasilan setiap bulan dengan nilai nishab per bulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas (1/12) dari 85 gram emas, dengan kadar 2,5%. Jadi, apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishabnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. (Sumber: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomer 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomer 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi).
Anda harus mengisi pendapatan per bulan.
Bayar Zakat Sekarang

Ayo hitung zakat maal kamu di sini!

Zakat Harta (Maal) adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender.
Nisab yang digunakan

Untuk harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab Zakat Harta (Maal) adalah setara dengan 85 gr emas 24 karat.

Bayar Zakat Sekarang